เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
แบบฟร์อมการประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานกลไกลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +

นายสนั่น ชุดขุนทด

  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นายภคพล ศิริโสม
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นางสาวภัทธิรา  บำรุงสงค์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นางสาวญาณี ศิริพานิช
  ตำแหน่ง +
รักษาการหัวหน้ากองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นายภคพล ศิริโสม
  ตำแหน่ง +
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นายภคพล ศิริโสม
  ตำแหน่ง +
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-249081
  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th
  ชื่อ +
นายภคพล ศิริโสม
  ตำแหน่ง +
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ +

 044-249081

  อีเมล์ + admin@nongbuatakiat.go.th