เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ลดขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์


โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี การแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนในตำบลหนองบัวตะเกียด มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชนในตำบลหนองบัวตะเกียด ตัวแทนจากสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน

2024-04-24
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-13
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-13
2024-01-10
2023-10-13