เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต


วันพุธที่ 14 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสานึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

2024-04-24
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-13
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-13
2024-01-10
2023-10-13