เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางปนัฏดา ศรีโสภา
ปลัดเทศบาล
โทร. 091-8292415

นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
รองปลัดเทศบาล
โทร.082-3659454
นายมานิตย์ สุวรรณเวียง
นางสาวเจนจิรา  วิชาภรณ์
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 095-6026615
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6301809
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-7606090
นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
นางรัตนา เหิมขุนทด
นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 082-3659454
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 086-0443215
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 082-3659454