เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นายมานิตย์  สุวรรณเวียง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสาวิตรี  ทั่งพรม
นายอภิวัติ เชาว์ขุนทด
นางสาวเบญจมาศ  ตะโจระกัง
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกรนายพัฒนพงษ์  ฤทธิ์วิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์  สมภูงา
นางสาวปิตุกานต์  ไกรฤกษ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวศศิภา   ชุดขุนทด
นายยศสินทร์  เนตรคุณ

นางสาววาสนา  แพวขุนทด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
 
-ว่าง-
 ว่าง
 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา