เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางชรินันท์  วงศ์สาโรจน์
นางสาวจุฑามณี กายสิทธิ์ -ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้