เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 นางเนตรนภา เนตรคุณ

 นักวิชาการศึกษานางสาววรรณภา ปิขุนทด

นางสุกัญญา ชุมสันเทียะ

นางบุญโรม แส่กระโทก
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2

นางดลพร  ประภาสโยบล นางสาวสุเนตร เดาะขุนทด
นางสาวจีฎากานท์ ศุขจิตสุภาสัณห์
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.1
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก