เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางรัตนา  เหิมขุนทด 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

 
นางธัญรัศม์  เลิศสิทธิ์นรากร

นางสาวสุปราณี  บอขุนทด
นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพรรณี  ศรีกำปัง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน