เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

ที่ตั้งเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ - ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด  ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 70.73 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ  ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร

                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยตามความในมาตรา  40 และ มาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลหนองบัวตะเกียดไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด

                    เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  อาศัยอำอาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2596 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานเทศบาลตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น