เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  มุ่งพัฒนาสู่   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  (Green  and  Happiness  Society) คนไทยมีคุณธรรม   นำความรอบรู้   รู้เท่าทันโลก   ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง   สังคมสันติสุข   เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ  และเป็นธรรม   สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน   อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการการประเทศที่มีธรรมาภิบาล   ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
                    และมี พันธกิจ  เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มุ่งสู่ 
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ภายใต้แนวปฏิบัติของ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้

                    (1)  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน 

                    (2)  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

                    (3)  ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดได้กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมวัฒนธรรม นำสุขอนามัย ใฝ่ใจการศึกษา ร่วมใจสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครอง