เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำอาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2596 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานเทศบาลตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น

 

อาณาเขต เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดมีอาณาเขต ดังนี้

 
 

ทิศเหนือ

ติดกับ

เขตตำบลบ้านแปรง

 

ทิศใต้

ติดกับ

ด่านขุนทด

 

ทิศตะวันออก

ติดกับ

ตำบลโนนเมืองพัฒนาและตำบลหนองบัวละคร

 

ทิศตะวันตก

ติดกับ

ตำบลกุดพิมาน

 

เนื้อที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด มีพื้นที่ประมาณ 70.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ44,065 ไร่

 
 
 

การใช้ที่ดินทางการเกษตร

 
 

ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำ มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย ตำบลหนองบัวตะเกียด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร

 

ประชากร ประชากรทั้งสิ้นจำนวน 8,721 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,242 คน หญิง จำนวน 4,479 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.81 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,825 ครัวเรือน

 
 

จำนวนหมู่บ้าน/ประชาชากรของ
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา