เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                    อาชีพประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด เพราสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การ ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริก  ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา  รับจ้างทั่วไป โดยจะมีอาชีพรับจ้างหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวในเขตกรุงเทพฯ  จังหวัด และอำเภอ นอกนั้นประกอบอาชีพ ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
 - ธนาคาร - แห่ง  
 - โรงแรม - แห่ง
 - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
 - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
 - โรงสีข้าว 10 แห่ง