เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

-  โรงเรียนประถมศึกษา  9   แห่ง (ขยายโอกาสถึง  ม.3  จำนวน  1  แห่ง)
1. โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ขยายโอกาสถึง ม.3) ที่ตั้งหมู่ที่  10 บ้านใหญ่
2. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่  2 บ้านห้วยใหญ่
3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส     ที่ตั้งหมู่ที่  3 บ้านกุดน้ำใส
4. โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ที่ตั้งหมู่ที่  4 บ้านดอนมุกมัน
5. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ ที่ตั้งหมู่ที่  5 บ้านหนองกระเทียมใต้
6. โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น     ที่ตั้งหมู่ที่  6 บ้านสระขี้ตุ่น
7. โรงเรียนบ้านเมืองตะโก ที่ตั้งหมู่ที่  7 บ้านเมืองตะโก
8. โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ที่ตั้งหมู่ที่  8 บ้านโนนระเวียง
9. โรงเรียนจะบู ที่ตั้งหมู่ที่  9 บ้านจะบู

                    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    -              แห่ง 

                    -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                     -              แห่ง

                    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดชุมชน   13  แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ตำบลหนองบัวตะเกียดมีวัดและสำนักสงฆ์  จำนวน               
9       แห่ง  ดังนี้

  1. วัดบ้านหนองบัวตะเกียด ที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านใหญ่

  2. วัดบ้านห้วยใหญ่     ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่

  3. วัดบ้านกุดน้ำใส     ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส

  4. วัดบ้านดอนมุกมัน ที่ตั้งหมู่ที่ 4 บ้านดอนมุกมัน

  5. วัดบ้านหนองกระเทียมใต้    ที่ตั้งหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้

  6. วัดบ้านสระขี้ตุ่น    ที่ตั้งหมู่ที่ 6 บ้านสระขี้ตุ่น

  7. สำนักสงฆ์บ้านเมืองตะโก    ที่ตั้งหมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย

  8. วัดบ้านโนนระเวียง    ที่ตั้งหมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนระเวียง

  9. วัดบ้านจะบู       ที่ตั้งหมู่ที่ 9 บ้านจะบู 

สาธารณสุข  

  - โรงพยาบาลของรัฐ        - แห่ง 

  - ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน    1 แห่ง 

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 

  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  96      

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

   - กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  114   - แห่ง 

  - สถานีตำรวจ      - แห่ง 

  - สถานีดับเพลิง    - แห่ง 

  - ป้อมยามตำรวจ   - แห่ง