เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

                    สภาพทางคมนาคมมีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว  เส้นทางคมนาคมจากหมู่บ้านมายังที่ทำการเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  เป็นเส้นทางลูกรัง  ลาดยาง  คอนกรีต  ซึ่งสะดวกในการสัญจรในฤดูร้อน  ฤดูหนาว  ส่วนในฤดูฝนเส้นทางคมนาคมจะลำบาก  การคมนาคมภายใน     หมู่บ้านในตำบลหนองบัวตะเกียด  มีเส้นทางดังนี้

ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย ได้แก่ สาย 201 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ

ถนนทางหลวงชนบท ลาดยาง 2 สาย ได้แก่ ถนนบ้านโคกน้อย  -  เจริญผล และถนนหนองบัวตะเกียด หนองบัวละคร

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านใหม่โนนระเวียง,บ้านหนองกระเทียมใต้,บ้านสระขี้ตุ่น,บ้านโคกน้อย,บ้านสระสมบูรณ์,บ้านดอนมุกมัน,บ้าโนนระเวียง,บ้านดอนมุกมัน,บ้านห้วยใหญ่, บ้านกุดน้ำใส, บ้านใหญ่, บ้านจะบู ,บ้านหนองบัวตะเกียด, บ้านโนนระเวียง

ถนนลูกรังในหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านสามกลุ่มพัฒนา,เมืองตะโก

ถนนหินคลุกในหมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านหนองบัวตะเกียด,  บ้านดอนมุกมัน

มีรถยนต์โดยสารแล่นผ่านหลายสายได้แก่ สายเลย กรุงเทพฯ, ชัยภูมิ กรุงเทพฯ, หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางวิ่งระหว่าง ด่านขุนทด หนองบัวโคก และ ราชสีมา ลำนารายณ์

          ด้านการบริการสาธารณะ

                    -   ตู้ไปรษณีย์                                                                                -            แห่ง

                    -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                                               15           แห่ง

          การโทรคมนาคม  

                    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว                                    -              แห่ง

                    -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                                   -             แห่ง

          การไฟฟ้า   
          ประชากรตำบลหนองบัวตะเกียดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุก หลังคาเรือน แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน  และขาดไฟฟ้าสาธารณะบางส่วน  ซึ่งจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  เพื่อให้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ได้ เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

          ระบบประปา
มีระบบประปา  7  แห่ง  คือ

ประปาหมู่บ้านหนองบัวตะเกียด (ทต.หนองบัวตะเกียด)                           บริการประชาชน    หมู่ที่  1

ประปาหมู่บ้านห้วยใหญ่,บ้านห้วยใหม่  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                 บริการประชาชน    หมู่ที่ 2,14

ประปาหมู่บ้านกุดน้ำใส  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                                        บริการประชาชน    หมู่ที่  3

ประปาหมู่บ้านดอนมุกมัน  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                                     บริการประชาชน    หมู่ที่  4

ประปาหมู่บ้านหนองกระเทียมใต้  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                         บริการประชาชน     หมู่ที่  5

ประปาหมู่บ้านสระขี้ตุ่น,บ้านสระสมบรูณ์  (ทต.หนองบัวตะเกียด)             บริการประชาชน     หมู่ที่ 6,13

ประปาหมู่บ้านโคกน้อย  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                                       บริการประชาชน     หมู่ที่  7

ประปาหมู่บ้านโนนระเวียง,บ้านใหม่โนนระเวียง  (ทต.หนองบัวตะเกียด)    บริการประชาชน    หมู่ที่  8,11

ประปาหมู่บ้านจะบู  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                                              บริการประชาชน    หมู่ที่    9

ประปาหมู่บ้านใหญ่  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                                             บริการประชาชน     หมู่ที่ 10

ประปาหมู่บ้านสามกลุ่มพัฒนา  (ทต.หนองบัวตะเกียด)                             บริการประชาชน     หมู่ที่ 12

          ทรัพยากรดิน

                    พื้นที่ในบริเวณตำบลหนองบัวตะเกียด  มีลักษณะดิน  โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีพื้นที่นาบางส่วน  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ไร่  ไม่มีแหล่งต้นน้ำ  มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  พริก  และอ้อย

          แหล่งน้ำธรรมชาติ
                   แหล่งน้ำในเขตตำบลหนองบัวตะเกียดส่วนใหญ่เป็นลำคลอง  และลำห้วยเล็ก ๆ ซึ่งมีอยู่หลายสาย  แต่มีคลองและลำห้วยหลักอยู่  2   สาย  และมีหนองน้ำขนาดย่อมอยู่  7 แห่ง  ซึ่งส่วนมากประชาชนจะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติในด้านการเกษตรมากที่สุด โดยจะจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแหล่งน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้มากที่สุด

                    - ลำน้ำ,ลำห้วย                        2        สาย

                    - บึง, หนองและอื่นๆ               7        แห่ง

                    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

                    - ฝ่าย                                                   4        แห่ง

                    - บ่อน้ำตื้น                                            25      แห่ง

                    - บ่อน้ำบาดาล                                       5        แห่ง

                    - สระน้ำ                                               15      แห่ง

 ข้อมูลอื่นๆ

          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                    - ป่าสงวน                                              1,306  ไร่

                    - ป่าสาธารณประโยชน์                           1,469  ไร

          มวลชนจัดตั้ง 

                    -  ลูกเสือชาวบ้าน                                  2        รุ่น      จำนวน    150  คน

                    - ไทยอาสาป้องกันชาติ                          1        รุ่น      จำนวน     58   คน

                    -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      1        รุ่น      จำนวน    100  คน