วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขุดบ่อขยะบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง