วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า คสล. เชื่อมสะพานลอยข้ามถนนทางหลวง (201) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ - หมู่ที่ 15 บ้านเมืองตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง