วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 896923 นม. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๔๑ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ(อปพร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ(อปพร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3