วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server ๑๒ เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมูที่ 3 บ้านกุดน้ำใส ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางทรงเกียรติเชื่อมนานางเกตุ บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หินคลุกหน้าเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม. ถ. ๖๔-๐๐๔ สายแยกถนน ๒๐๑ บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตกแต่งขบวนสำหรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการและตกแต่งขบวน ในงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องแต่งกายสำหรับเข้าร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง