วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
เหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา (กองคลัง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
16  พ.ย. 2565
ซื้อแผงกั้นจราจร และกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็ดรถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างขุดเหมืองส่งน้ำ สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงปุ๋ยและทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวตะเกียด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)