วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 1 ราย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 วัน จำนวน 81 คน สำหรับภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฐานรองศาล พร้อมศาลพระภูมิและศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง