วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาไกล บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 15 เชื่อมหมู่่ที่ 12 บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง (ยูเฮชที) ขนาด 200 มล. สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง ยูเฮชที สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดจำนวน 9 โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 896923 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าซอยหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหม้าที่ปรึกษาประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยศุภสร พาขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง