วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน แม่บ้าน จัดทำอาหาร สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นางสุมนทา บุกขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับส่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นายสายยันต์ ไมขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลาการภายนอกปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางถวิล กิขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยนางสาวทศพร แสนขยัน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กันยายน 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กันยายน 2565 นางสาววาสนา แคล้วสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง