วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซืื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ) จำนวน 4 หลอด สำหรับใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประกอบโครงการรณรงค์ลดขยะมุลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อชุดสาธิตถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ประกอบโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางบ้านลุงแหม๋ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาปู่บ้านหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวอร แกขุนทด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรำพึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง