วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน สิงหาคม 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือนสิงหาคม 2565 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา แคล้วสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนกลางบ้านถึงบ้านนายมงคล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง