วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างขุดเหมืองส่งน้ำ สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงปุ๋ยและทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าขอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวตะเกียด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาไกล บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 15 เชื่อมหมู่่ที่ 12 บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง (ยูเฮชที) ขนาด 200 มล. สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง ยูเฮชที สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดจำนวน 9 โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง