วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา แคล้วสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนกลางบ้านถึงบ้านนายมงคล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI Xerox 5335 สีดำ) จำนวน 5 หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง