วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนาหมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ประกอบการใช้งานในโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เจลแอลกอฮอล์ แมส แอลกอฮอล์น้ำ) กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อิซื้อวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและยางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง