วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม โดยนายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายสำเริง บินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานด้านทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยนางสุมนทา บุกขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณาำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง ยูเฮชที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงยังชีพ) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๑๐ บ้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง