วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ขวบ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง รถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงวนถึงบ้านนายอารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงทางวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง