วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าซอยหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหม้าที่ปรึกษาประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยศุภสร พาขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน แม่บ้าน จัดทำอาหาร สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นางสุมนทา บุกขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับส่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดย นายสายยันต์ ไมขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลาการภายนอกปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางถวิล กิขุนทด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยนางสาวทศพร แสนขยัน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เดือน กันยายน 2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดเดือน กันยายน 2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง