วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7787 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายทีเกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-1701 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใหั้กับเด็กเล็กมในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง