วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตบดิน รหัส 200-54-0003 เครื่องตัดหญ้า (แบบล้อจักรยาน) รหัส 442-58-0002 เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาน รหัส 442-61-0003 (กองช่าง)
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายเลิศ เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกบ้านเชื่อมถนน นครราชสีมา ถนม 64-001 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง