วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolaion เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ , ๑๐ และหมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ปล่อยน้ำเข้าบึงใหญ่เพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน บ้านใหญ่ หมูที่ 10 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเหมืองเพื่อระบายและวางท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรที่เสียหาย บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง (State Quarantine) ในตำบลหนองบัวตะเกียด กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง (State Quarantine) ในตำบลหนองบัวตะเกียด กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงนอน และฉากกั้นเตียง (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง