วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (โควิด-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ (เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine ดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน และหลังคา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการปลูกต้นไม่้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อชุด PPE, เครื่องพ่นสารเคมี, น้ำยาฆ่าเชื้อดูอัลการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง