วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.64-003 บ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน 14-31 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายเชาวริด บุกขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง