วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ มหารส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางจำนอง ยี่จันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางจำนอง ยี่จันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ มหารส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) บ้านห้วยใหญ่ ม.2 บ้านห้วยใหม่ ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 896923 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม อ้างถึงหนังสือ มท.0816/ว979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม อ้างถึงหนังสือ มท.0816/ว979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง