วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (วัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโคงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตาปู่บ้าน หมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิเตอร์และลงโปรแกรม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศเหนือหมู่บ้านถึงตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง