วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางไวถึงไร่นายดำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาหนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอก จำนวน ๔ เส้น รถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง