วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายเทียมถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายสมพาน ชุ่มขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ทะเบียน นค 5192 นม และ นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเก็บขยะ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะถนนพังเสียหายและวางท่อ คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อมาจัดผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง