วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่อขอนเชื่อม ต. กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server 12 เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง