วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำเตียงนอน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำสื่อสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายที่ 1 นานายจันทร์ถึงไร่นายสมนึกหมุู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตาปู่บ้านหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโกรกขวางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพื้นสีส้ม พร้อมแถบสะท้อนแสง 2 เส้น มีสัญลักษณ์ตรา อปพร. พร้อมอักษรชื่อหน่วยงาน, ไฟฉายแบบพกพา, ถุงมือจราจรสีขาว, นกหวีด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง