วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเพื่อยืมค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง