วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่อขอนเชื่อม ต. กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง