วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเดินสายอินเตอร์เนตภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Switch link port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยลำลุง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์เทศบาลหลังกองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.64-003 สายบ้านหนองบัวตะเกียด - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน ๘๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง