วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องยูเฮฃที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ตามหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศคระกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพืื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา2563 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัวเพื่อทำความสะอาด ป้องกันภัยโรคระบาด ในช่วงปิดเทอมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดขยายบึงหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตาหนองังการจัดอหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1  พ.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-05 สายบ้านใหญ่-บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดน้ำใส- ทล 201 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)