วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 240,000 กม. และเปลี่ยนยางผาครอบวาล์ว รถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายตระการ เพลิดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล. และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกสีเครื่องถ่ายเอกสาร และสำหรับพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง