วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงปุ๋ยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อัจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องปริ๊น) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง