วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อยางนอกใหม่ BS 195/14 (คันหมายเลขทะเบียน กท - 1701 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายเทียนถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน สายที่ 1 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหลังเทศบาลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง