วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 83 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยในด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 44 คน ตามในระบบ LEC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตาปู่บ้านเชื่อมโนนสำโรง บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 865988 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๗๖-๗๗๘๗ นครราชสีมาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน ๑๗ รายการ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง