วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 89 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้าเมทริน 1% เดลต้า 100
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกห้วยลำลุง หมู่ที่ 15 เชื่อม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมเทศบาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง