วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
จัดซื้อบรรทุกขยะ
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนเนื้อมัน สีม่วง และสีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 240,000 กม. และเปลี่ยนยางผาครอบวาล์ว รถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายตระการ เพลิดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล. และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง