วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัส ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
12  ก.ย. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนี่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (กล่องยูเฮชที ขนาด 200 ซีซี) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง