วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมืึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอนมุกมัน - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วย สายที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการก่อสร้างและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง