วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินในชุมชนจากบ้านนายถนัดถึงนานางสุพิศ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากบ้านนางสาวอร เกขุนทด บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ 2
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วย สายที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอนมุกมัน - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคันดินในชุมชนจากบ้านนายถนัดถึงนานางสุพิศ หมู่ที่ 14
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ที่ 10