วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกและถนนลูกรัง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้าย ติดตั้งป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในชุมชนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนลูกหมากกันโครงตัวตั้งซ้าย/ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง