วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสามกลุ่มพัฒนาเชื่อมบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายที่ 1 จากนายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโรงครัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง