วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ - หมู่ที่ 15 บ้านเมืองตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง