วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุด ภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ขท 3459 นครราชสีมา เช็คระยะ 80,000 กม.
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเบรครถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคุมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโคงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายเพ่ิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพหลักสูตร การผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง